De korte versie van ons beleid is dat we jouw gegevens zo goed mogelijk beschermen, nergens voor gebruiken waarvoor je geen toestemming hebt gegeven, geen data doorgeven of verkopen aan derden en dat we intern alles ingeregeld hebben om dit ook te kunnen naleven. Voor de uitgebreide versie van ons beleid, zie privacybeleid en de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij MKX goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan een opdrachtgever levert.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2 Aanbiedingen
De door MKX uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van vier weken na dagtekening, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3 Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief reiskosten van en naar de overeengekomen plaats van tewerkstelling binnen Nederland, exclusief dienstreizen, exclusief omzetbelasting (BTW) of andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, kan MKX op de volgende momenten haar tarieven aanpassen: a. Jaarlijks per 1 januari ; b. In geval van promotie van een medewerker van MKX, betrokken bij de uitvoering van de opdracht; c. Op enig ander moment, indien omstandigheden dit in de visie van MKX noodzakelijk maken, ingaande een maand nadat de aanpassing aan opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door MKX aangekondigde verhoging is zij binnen 5 werkdagen nadat de aanpassing aan opdrachtgever is bekendgemaakt gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de datum dat de aangekondigde aanpassing in werking zou treden.

3.3 MKX factureert per maand op basis van nacalculatie tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is twee weken na factuurdatum.

3.4 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever in verzuim en zal hij, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten alsmede alle redelijke gerechtelijke kosten, waaronder kosten, in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.

3.5 Wachttijden in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen en/of verstrekken van informatie door het management of medewerkers van opdrachtgever kunnen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4 Overname van personeel
Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij, die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van die overeenkomst in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken.

5 Vertrouwelijke informatie
5.1 Partijen staan er voor in dat alle in het kader van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard niet aan derden wordt verstrekt. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

5.2 Het door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan MKX verstrekte materiaal wordt onmiddellijk geretourneerd na een daartoe strekkend verzoek van opdrachtgever.

5.3 MKX behoudt zich het recht voor om de naam van haar opdrachtgevers ten behoeve van het verstrekken van referenties bekend te maken.

6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 hiervan blijven alle door MKX aan opdrachtgever geleverde goederen (zaken en rechten) eigendom van MKX totdat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van MKX wegens niet nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever volledig heeft voldaan.

6.2 Opdrachtgever kan slechts dan gebruik maken van de door MKX gebruikte hulpmiddelen indien dit gebruik bij overeenkomst is voorzien dan wel hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. De eigendomsrechten hierop blijven te allen tijde bij MKX berusten.

7 Medewerking door opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal MKX tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en voor zover medewerking van opdrachtgever redelijkerwijs is vereist voor de uitvoering van de overeenkomst, deze medewerking verlenen. Partijen houden elkaar op de hoogte van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen op het gebied van informatie technologie binnen hun organisaties die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

7.2 Indien overeengekomen wordt, dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op een andere locatie dan een vestiging van MKX worden verricht, verplicht opdrachtgever zich zorg te dragen voor adequate huisvesting en het ter beschikking stellen van middelen aan de medewerker(s) van MKX, teneinde hen in staat te stellen de werkzaamheden efficiënt uit te voeren.

7.3 Opdrachtgever zal MKX vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van MKX daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in de organisatie van opdrachtgever.

7.4 Opdrachtgever voldoet en zal steeds blijven voldoen aan al haar verplichtingen uit hoofde van bestaande regelingen ter bescherming van de privacy van personen, met name de verplichtingen welke voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart MKX voor alle aanspraken van derden wegens schade die deze derden stellen te hebben geleden als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8 Producten van derden
8.1 Indien en voor zover MKX producten van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt of levert, zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling aan het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. MKX zal daarvan aan opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden.

8.2 Indien en voor zover de voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en MKX om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

8.3 De aansprakelijkheid van MKX voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

9 Intellectuele eigendom
9.1 Tenzij anders is overeengekomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten op de door MKX voor opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, analyses, ontwerpen, documentatie en rapporten, met inachtneming van het in de overige leden van dit artikel bepaalde, bij MKX of haar licentiegevers.

9.2 Tenzij anders overeengekomen verkrijgt opdrachtgever ten behoeve van zijn organisatie voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, niet-overdraagbaar onbeperkt gebruiksrecht op de door MKX specifiek ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde software, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en modellen, waaronder begrepen het recht om wijzigingen te (doen) aanbrengen.

10 Leveringstermijnen 
Alle door MKX genoemde leveringstermijnen zijn streefdata, vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze streefdata zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een termijn brengt MKX niet van rechtswege in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen MKX en opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden. Voor vertragingen door wachttijden als bedoeld in artikel 3.5 of andere aan opdrachtgever te wijten oorzaken, kan MKX nimmer worden aangesproken.

11 Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijkheid van MKX onder een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst voor de door MKX te verrichten werkzaamheden bedongen vergoeding (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan bedraagt de maximale aansprakelijkheid per jaar het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) voor de door MKX te verrichten werkzaamheden bedongen voor één jaar. In geen geval bedraagt de totaalvergoeding voor directe schade meer dan 500.000 Euro.

11.2 De totale aansprakelijkheid van MKX voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot 500.000 Euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt.

11.3 MKX is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MKX meldt.

12 Beëindiging
12.1 Indien partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan zonder daarbij de mogelijkheid van opzegging te zijn overeengekomen, zijn partijen gerechtigd die overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging vindt plaats middels een aangetekende brief, onder opgaaf van reden voor de opzegging.

12.2 Overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan zijn niet tussentijds opzegbaar.

12.3 Iedere partij is bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, echter niet eerder dan na schriftelijke ingebrekestelling waarbij de andere partij een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen.

12.4 Ontbinding geschiedt per aangetekende brief.

12.5 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.2 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen die prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij MKX ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die MKX voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

12.6 Partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk door middel van een schriftelijke verklaring, ontbinden in de volgende gevallen: a. Het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken; b. De wederpartij heeft surséance van betaling aangevraagd of aan de wederpartij is surséance van betaling verleend; c. De toepasselijkheid van titel III van de Faillissementswet wordt uitgesproken; d. De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of anderszins feitelijk beëindigd, anders dan, ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; e. Handelingen of gedragingen van de wederpartij, dan wel feitelijke omstandigheden, de wederpartij betreffende, geven goede grond te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen; f. De fiscus maakt jegens opdrachtgever gebruik van haar rechten uit de Invorderingswet. In deze gevallen zijn de vorderingen van MKX onmiddellijk opeisbaar. Ontbinding op grond van deze bepaling geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.

12.7 De beëindiging of de ontbinding van de overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard doorlopen, zoals – maar niet beperkt tot – het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter, en – voor zover van toepassing – gebruiksrechten.

13 Overmacht
13.1 In geval van overmacht worden verplichtingen van de in overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn.

13.2 Duurt de overmachtsituatie langer dan negentig dagen of komt vast te staan dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden middels een aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig worden. De prestaties die op het moment van het intreden van de overmacht si-tuatie reeds waren verricht, worden naar evenredigheid afgerekend.

14 Inspanningsverplichting
14.1 Alle door MKX geaccepteerde opdrachten zijn op basis van inspanningsverplichting en worden naar beste inzicht en vermogen conform de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd.

15 Geschillen
15.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Privacybeleid

Bij het gebruik van https://mkx.nl is het in beginsel niet noodzakelijk uw persoonsgegevens te verstrekken. Onder bepaalde omstandigheden heeft MKX deze gegevens echter nodig, om de door u gewenste diensten te kunnen leveren. MKX zal uw gegevens in dit geval conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken. Dit betekent dat deze uitsluitend voor de aan u meegedeelde doeleinden zullen worden opgevraagd, verwerkt en gebruikt. Mocht uw persoonsgegevens hiervoor aan derden beschikbaar dienen te worden gesteld, dan zal dat alleen met uw voorafgaande toestemming geschieden, tenzij MKX daartoe wordt verplicht bij wet of op grond van een rechterlijke uitspraak.

Bij bezoek aan de website https://mkx.nl worden, om organisatorische en technische redenen, bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en enkel ten behoeve van statistische doeleinden geanalyseerd. Deze gegevens worden los van uw persoonsgegevens opgeslagen, waardoor herleiding is uitgesloten. Bij het bezoek aan https://mkx.nl bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres en het vereenvoudigen van de navigatie op de website. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u in uw browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ selecteren. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.

Door gebruikmaking van https://mkx.nl verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hier beschreven manier en doelstelling akkoord gaat. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de websites waarnaar via https://mkx.nl wordt verwezen. MKX heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden.